BT Smart Search

2015-06-12                            Oznaczenie sprawy:  ZP/50/MGW/2015

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia (powyżej / poniżej) kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu Chodnika podstawowego w pokładzie 510” - zamówienie uzupełniające w ramach zadania podstawowego pn.: „Przeprowadzenie badań i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich” – zadanie 1 zgodnie z umową nr 19/2015/REOK z dnia 27.01.2015r.

 

Projekt pn. „Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze – Etap I” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy12/06/2015

pdf2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11/09/2015

 

 

 

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.