BT Smart Search

03-06-2015
Oznaczenie sprawy: ZP/48/MGW/2015

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.


Nazwa zamówienia:

„Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem wyposażenia AV do budynku Łaźni Łańcuszkowej zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Wolności 408”
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast. Działanie 6.2. rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 rewitalizacja – duże miasta.

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu 03/06/2015

pdf2. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 06/06/2015

doc3. SIWZ 06/06/2015

pdf4. Rzut parteru 06/06/2015

pdf5. Rzut antresoli 06/06/2015

doc6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej24/07/2015

pdf7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10/08/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.