BT Smart Search

2015-06-02                            Oznaczenie sprawy:  ZP/49/MGW/2015

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

 

„Dostawa i montaż do obiektu Łaźni Łańcuszkowej zlokalizowanej przy ul. Wolności 408 w Zabrzu mebli oraz pozostałego wyposażenia”.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast. Działanie 6.2. rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 rewitalizacja – duże miasta

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu.02/06/2015

pdf2. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 06/06/2015

doc3. SIWZ 06/06/2015

zip4. Załączniki 06/06/2015

pdf5. Wyjaśnienia treści SIWZ - 1.12/06/2015

pdf6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15/06/2015

pdf7. Zmiana treści SIWZ - 2  15/06/2015

pdf8. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18/06/2015

pdf9. Odpowiedź na pytanie - 3  30/06/2015

pdf10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04/08/2015

pdf 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28/08/2015 

pdf12. Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02/09/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.