BT Smart Search

2015-05-22                            Oznaczenie sprawy:  ZP/43/MGW/2015

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia (powyżej / poniżej) kwoty dla (robót budowlanych / dostaw / usług) określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Poszerzenie wyłomu chodnika podstawowego na odcinku odrzwi 122 – 129”

- zamówienie dodatkowe realizowane w ramach zadania podstawowego pn: „Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510”, do umowy 93/2014/REOK z dnia 31.03.2014  (ZP/40/MGW/2013).

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 22/05/2015

pdf2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03/06/2015

 

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.