BT Smart Search

2015-05-22                            Oznaczenie sprawy:  ZP/41/MGW/2015

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia (powyżej / poniżej) kwoty dla (robót budowlanych / dostaw / usług) określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: Adaptacja i zabezpieczenie chodnika diagonalnego w celu wykonania ekspozycji „Chodnik po pożarze” – zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego pn: „zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510”.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 22/05/2015

pdf2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.02/06/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.