BT Smart Search

2015-04-15                            Oznaczenie sprawy:  ZP/35/MGW/2015

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: Dostawa i montaż całoszklanych drzwi wewnętrznych w Sali ekspozycyjnej budynku Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu przy ul. Wolności 408 – zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego pn: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz budową pomostu dla zwiedzających Skansen „Królowa Luiza” wraz infrastrukturą towarzyszącą”.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast. Działanie 6.2. rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 rewitalizacja – duże miasta

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 15/04/2015

pdf2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22/05/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.