BT Smart Search

 

2015-04-02                            Oznaczenie sprawy:  ZP/31/MGW/2015

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej) kwoty dla dostaw i usług określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Udzielenie i obsługa kredytu przeznaczonego na finansowanie podatku VAT od zadań realizowanych przez MGW w Zabrzu w wysokości  do 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100)”.

Do pobrania:

pdf1. Ogłoszenie o zamówieniu02/04/2015

doc2. SIWZ02/04/2015

zip3. Załączniki02/04/2015

pdf4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08/04/2015

pdf5. Zamiana terminu składania i otwarcia ofert 08/04/2015

pdf6. Wyjaśnienia treści SIWZ 16/04/2015

zip7. Załączniki do wyjaśnień treści SIWZ 16/04/2015

pdf8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21/04/2015

pdf9. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 21/04/2015

pdf10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27/04/2015

pdf11. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 27/04/2015

pdf12. Wyjaśnienia treści SIWZ nr. 2  29/04/2015

zip13. Załączniki 29/04/2015

pdf14. Wyjaśnienia treści SIWZ 06/05/2015

pdf15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18/05/2015

pdf16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08/05/2015

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.