20-03-2017
Oznaczenie sprawy: ZP/06/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:
„Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach”

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 20/03/2017

2. SIWZ 20/03/2017

3. Wzór umowy 20/03/2017

4. Formularz oferty 20/03/2017

5. Oświadczenie wykonawcy 20/03/2017

6. Wykaz robót budowlanych 20/03/2017

7. Wykaz usług projektowych 20/03/2017

8. Wykaz osób 20/03/2017

9. Załączniki 20/03/2017

10. Informacja dotycząca przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej w terenie w miejscu realizacji zadania objętego przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 24/03/2017

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i jego obiekty: Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są współfinansowane ze środków Miasta Zabrze i Samorządu Województwa Śląskiego.