MGW.TM.711.24.2021.1.JM
ZPP/178/2021 Zabrze, dnia 16. 04. 2021r.Zapytanie ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:


„Zakup i dostawa kabli i osprzętu budowy zwykłej wraz z modernizacją rozdzielni 500V na poziomach 170 i 320 w celu optymalizacji zasilania w energię elektryczną wyrobisk dołowych ZKWK "Guido" w MGW w Zabrzu”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach powyższego zamówienia należy sprefabrykować, dostarczyć oraz nadzorować montaż rozdzielni RG-500K we wskazanym pomieszczeniu. Rozdzielnia powyższa wykonana być musi zgodniez posiadanym projektem „Zmiany sposobu zasilania napięciem 500V urządzeń zlokalizowanych w kopalni „Guido”” (stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). Przedmiotowa rozdzielnia zostanie zabudowana we wskazanym pomieszczeniu w budynku nadszybia górniczego wyciągu szybowego szybu „Kolejowy” w ZKWK „Guido”.

Załączniki:

zal_1_projekt_rg500 16/04/2021

zal_2_form_ofert 16/04/2021

zal_3_umowa_rozdz 16/04/2021

zapyt_ofert 16/04/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.