ROZEZNANIE CENOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu zamówienia. W razie niewybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu, nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mowa o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:
„Sukcesywne dostawy rękawiczek jednorazowych w roku 2021 dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
jednorazowych rękawiczek nitrylowych- bezpudrowych, 100 sztuk w opakowaniu, w rozmiarach: S/M/L lub XL – rozmiary będą podawane przy zamówieniu

Załączniki:

Formularz cenowy rekawiczki.xls 15/12/2020

Formularz oferty rękawiczki 2021 15/12/2020

Rozeznanie cenowe 15/12/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.