ROZEZNANIE RYNKU
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

„Zakup, dostawa :
I. Półautomat spawalniczy 320 4x4,
II. Stanowisko spawalnicze z ramieniem odciągowym.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup, dostawa : półautomat spawalniczy 320 4x4 wraz z butlą z gazem osłonowym i przewodami 5metrowymi. Stanowisko spawalnicze z ramieniem odciągowym.

1.Urządzenia powyższe winne spełniać następujące warunki techniczne:

I. - zakres regulacji podawania drutu 1-17 m/min.,
- 20 – stopniowa regulacja napięcia,
- wyświetlacze prądu i napięcia spawania,
- regulacja długości wolnego końca drutu,
- funkcja spawania punktowego.

II. - ramie odciągowe wężowe wyposażone w wentylator odciągowy i filtr powietrza,
- stół warsztatowy wyposażony w stolik obrotowy do spawania,
- komora ssącą z przepustnicą i rusztem,
- obrotowe zamocowanie ramienia.

Załączniki:

Formularz ofertowy spawarka 18/11/2020

Rozeznanie rynku spawarki 18/11/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.