ROZEZNANIE RYNKU
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia .:

„Zakup, dostawa :
,, Sprężarka przemysłowa - 5,5 kW/270 ”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup, dostawa: Sprężarka przemysłowa - 5,5 kW/270 .


1. Urządzenie powyższe winno spełniać następujące warunki techniczne:

- pojemność zbiornika 300l,
- ciśnienie 10 bar,
- rodzaj sprężarki tłokowa.

2. Zakres dostawy:
- Poziomy zbiornik sprężonego powietrza.

3. Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania 400 V,
Moc silnika 5.5 kW,
Wydajność wydmuchu 700 l/min,
Ilość cylindrów 2.

4. Urządzenia powyższe muszą posiadać i spełniać następujące warunki ogólne:

- tabliczkę znamionową w języku polskim,
- instrukcję obsługi (w języku polskim),
- deklaracja Zgodności z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE,
- kartę gwarancyjną w języku polskim,
- dokumentację techniczno ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

5. W/w urządzenia musi być wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.


Dostawa powyższego urządzeni odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

Załączniki:

Formularz ofertowy sprężarka 18/11/2020

Rozeznanie rynku sprężarka 18/11/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.