Oznaczenie sprawy:  ZP/10/MGW/2020

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.  8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:                   Modernizacja podziemnych komór Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu celem przystosowania do działalności edukacyjnej.

W załączeniu:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu_21_08_2020
  2. SIWZ_21_08_2020
  3. Załączniki_21_08_2020
  4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ_31_08_2020
  5. Zestawienie z otwarcia ofert 07/09/2020
  6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22/09/2020
  7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12/10/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.