04.10.2019 r.

 

Oznaczenie sprawy:  ZP/15/MGW/2019

 

Postępowanie w trybie:Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia: "Usługi ubezpieczeniowe na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu"

                                              Zamówienie podzielone na 3 Części:

Część 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Cześć 2 - Ubezpieczenia komunikacyjne.

Cześć 3 - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób zwiedzających Muzeum Górnictwa Węglowego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 04/10/2019

2. SIWZ 04/10/2019

3 .Zał. nr 7.1 Formularz oferty Część 1 04/10/2019

4. Zał. nr 7.2  Formularz oferty Część 2 04/10/2019

5. Zał. nr 7.3 Formularz oferty Część 3 04/10/2019

6. Część IV SIWZ. 04/10/2019

7. Zmiana treści SIWZ nr 1 11/10/2019

8. Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 16.10.2019 r. 16/10/2019

9. Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 25.10.2019 r. 25/10/2019

10. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla Części 2 zamówienia 29/10/2019

11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla Części 3 zamówienia 29/10/2019

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 1 zamówienia ZP/15/MGW/2019 19/11/2019

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28/11/2019

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.