logotypy

Oznaczenie sprawy:  ZP/25/MGW/2018

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej dla usług w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Nazwa zamówienia na usługi:

Zakup oraz wdrożenie systemu do inwentaryzacji i zarządzania muzealiami wraz ze szkoleniami z zakresu obsługi systemu na potrzeby projektu „E-Muzeum – digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Znak sprawy ZP/25/MGW/2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 583755-N-2018 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04 lipca 2018 r. 04/07/2018

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 04/07/2018

3. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 04/07/2018

4. Odpowiedzi z dnia 12 lipca 2018 r. na zapytania do SIWZ 12/07/2018

5. Zawiadomienie Nr 1 z dnia 12 lipca 2018 r. o zmianie SIWZ 12/07/2018

6. Załącznik do Zawiadomienia Nr 1 z dnia 12 lipca 2018 r. – zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór umowy 12/07/2018

7. Załącznik do Zawiadomienia Nr 1 z dnia 12 lipca 2018 r. – zmieniony Załącznik Nr 2 do Wzoru umowy – Zasady świadczenia wsparcia serwisowego. 12/07/2018

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Br 5001633614-N-2018 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 lipca 2018 r. 12/07/2018

9. Informacja z otwarcia ofert w dniu 24 lipca 2018 r. 24/07/2018

10. Sugerowany wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej 24/07/2018

11. Zawiadomienie z dnia 24 września 2018 r. o unieważnieniu postępowania 24/09/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.