Oznaczenie sprawy:  ZP/14/MGW/2018

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.   
                                               8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:

 

Przebudowa części piwnicy Budynku Obsługi Ruchu Turystycznego zlokalizowanego przy ul. Karola Miarki 8 w Zabrzu.

ZP/14/MGW/2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu 21/03/2018

2. SIWZ 21/03/2018

3. Załączniki do SIWZ 21/03/2018

4. Zestawienie z otwarcia ofert 09/04/2018

5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 27/04/2018

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23/05/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.