Oznaczenie sprawy:  ZP/18/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 Pzp.

Nazwa zamówienia na usługi społeczne:

                            

Ochrona osób i mienia – poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenia techniczne - na obszarach użytkowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Znak sprawy ZP/18/MGW/2017

Do pobrania: 

1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08/11/2017

2. Załączniki 08/11/2017

3. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanej wykluczenia z postępowania 09/11/2017

4. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 13 listopada 2017 r. 13/11/2017

5. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 16 listopada 2017 r. 16/11/2017

6. Informacja z otwarcia ofert z dnia 21 listopada 2017 r. 22/11/2017

7. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 28 listopada 2017 r. 01/12/2017

 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 28 grudnia 2017 r. 28/12/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.