Oznaczenie sprawy:  ZP/21/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

                            

Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Znak sprawy ZP/21/MGW/2017

1. Ogłoszenie o zamówieniu 22/08/2017

2. SIWZ ZP-21-MGW-2017 22/08/2017

3. Zał. nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo-Ilościowo- Wartościowa 22/08/2017

4. Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz oferty 22/08/2017

5. Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy 22/08/2017

6. Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 22/08/2017

7. Zawiadomoenie Nr 1 o zmianie SIWZ 31/08/2017

8. Załącznik do Zawiadomienia Nr 1 - Zmieniony formularz ofertowy 31/08/2017

12. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21/09/2017

10. Informacja z otwarcia ofert z dnia 05/09/2017

11. Wzór Oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej 05/09/2017

12. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21/09/2017

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.