Oznaczenie sprawy:  ZP/12/MGW/2017

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

Kontrole i badania  elementów górniczych wyciągów szybowych szybów „Kolejowy”, „Guido” i  szybika „Guido”, urządzenia transportu specjalnego w szybie „Wyzwolenie”, urządzeń

zabezpieczeń osprzętu i rozdzielń elektrycznych, urządzeń ciśnieniowych, dźwignicowych na terenie ZKWK „Guido” przypadające od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku zgodnie

z zaleceniami ujętymi  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,  prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego

zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169).

ZP/12/MGW/2017

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 14/04/2017

2. SIWZ 14/04/2017

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18/04/2017

4. Zmiana treści SIWZ 18/04/2017

5. Informacja z otwarcia ofert 24/04/2017

6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 15/05/2017

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09/06/2017

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.