2016-12-12                            Oznaczenie sprawy:  ZP/39/MGW/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości zamówienia poniżej kwoty 750.000,00 Euro zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

na zadanie pod nazwą:

„Ochrona osób i mienia – poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenia techniczne - na obszarach użytkowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Usługa, jako wymieniona w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE  zaliczana jest do kategorii „Usług społecznych i innych szczególnych usług”.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 12/12/2016

2. SIWZ 12/12/2016

3. Załącznik nr 1 12/12/2016

4. Informacja o zmianie treści SIWZ 19/12/2016

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19/12/2016

6. Informacja o zmianie treści SIWZ nr 2 20/12/2016

7. Ujednolicona treść SIWZ 20/12/2016

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20/12/2016

9. Informacja z otwarcia ofert 23.12.2016

10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29/12/2016

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10/01/2017

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.