2016-10-31                            Oznaczenie sprawy:  ZP/34/MGW/2016
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty  określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska – w zakresie dotyczącym konserwacji i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19.   ZP/34/MGW/2016
Zadanie współfinansowane ze środków - nie
Do pobrania:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.