2016-09-19                            Oznaczenie sprawy:  ZP/29/MGW/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska na przykładzie Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu.

Zadanie współfinansowane ze środków - nie

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 19/09/2016

2. SIWZ 19/09/2016

3. ZAŁĄCZNIK NR 1 19/09/2016

4. ZAŁĄCZNIK NR 2 19/09/2016

5. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 21/09/2016

6. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 21/09/2016

7. Informacja o unieważnieniu postępowania 28/09/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.