2016-07-22                            Oznaczenie sprawy:  ZP/24/MGW/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia poniżej kwoty dla usług określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2015r. poz. 2164.) na zadanie pod nazwą:

„Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 22/07/2016

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22/07/2016

3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 09/09/2016

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30/09/2016

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.