2016-03-22             Oznaczenie sprawy:  ZP/08/MGW/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla usług) określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)na zadanie pod nazwą:
„Kompleksowa obsługa podwieszanej kolejki spalinowej w upadowej transportowej przy szybie „Carnall”.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 22/03/2016

2. SIWZ 22/03/2016

3. Załączniki 22/03/2016

4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 12/04/2016

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20/04/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.