Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
„Wykonanie oceny stanu technicznego trzech kombajnów posiadanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Realizacja zadania polega na :
Zadanie nr 1 – Wykonaniu przeglądu i oceny rzeczywistego stanu technicznego kombajnu chodnikowego typu AM-50 zlokalizowanego w wyrobiskach dołowych w ZKWK „Guido” na poziomie 320m dla potrzeb remontu wraz z instalacją zasilającą.
Wykonane opracowanie zakresu remontu (wraz z kosztorysem) musi obejmować dwa etapy:
 etap I: określa wykonanie niezbędnych remontów, napraw i wymiany części w celu uruchomienia podstawowych funkcji maszyny, wykonane na podstawie oględzin zewnętrznych,
 etap II: obejmuje wykaz części i podzespołów, których zasadność ewentualnej wymiany może być stwierdzona dopiero po demontażu maszyny.
Zadanie nr 2 – Wykonaniu przeglądu i oceny rzeczywistego stanu technicznego kombajnu chodnikowego typu AM-50 zlokalizowanego w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu przy ulicy Mochnackiego 12 dla potrzeb remontu wraz z instalacją zasilającą.
Wykonane opracowanie zakresu remontu (wraz z kosztorysem) musi obejmować dwa etapy:
 etap I: określa wykonanie niezbędnych remontów, napraw i wymiany części w celu uruchomienia podstawowych funkcji maszyny, wykonane na podstawie oględzin zewnętrznych,
 etap II: obejmuje wykaz części i podzespołów, których zasadność ewentualnej wymiany może być stwierdzona dopiero po demontażu maszyny.
Zadanie nr 3 – Wykonaniu przeglądu i oceny rzeczywistego stanu technicznego kombajnu ścianowego typu KGS-245 zlokalizowanego w wyrobiskach dołowych w ZKWK „Guido” na poziomie 320m dla potrzeb remontu wraz z instalacją zasilającą.
Wykonane opracowanie zakresu remontu (wraz z kosztorysem) musi obejmować dwa etapy:
 etap I: określa wykonanie niezbędnych remontów, napraw i wymiany części w celu uruchomienia podstawowych funkcji maszyny, wykonane na podstawie oględzin zewnętrznych
 etap II: obejmuje wykaz części i podzespołów, których zasadność ewentualnej wymiany może być stwierdzona dopiero po demontażu maszyny.

W ramach realizacji powyższych zadań należy określić zakres remontu w celu przygotowania powyższych maszyn do pracy jako eksponaty muzealne (o cechach maszyny), umożliwiające ich bezpieczne uruchomienie i prezentację funkcjonalności bez urabiania skał i kopalin. Przygotowane sprawozdania muszą zawierać wytyczne i dokumentację fotograficzną dla podmiotu wykonującego remont wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, atestów, itp. wymaganych do dostarczenia po wykonanym remoncie maszyny, umożliwiających jej bezpieczną i prawidłową eksploatację.
W ramach sprawozdana należy określić możliwość zastąpienia wewnętrznych układów napędowych, nowoczesnymi pozwalającymi na wydłużenie działania i żywotność eksponatów.
Jeżeli do realizacji zadania będą potrzebne jakiekolwiek uzgodnienia, pozwolenia lub decyzje jednostek nadzoru to wszystkie koszty i formalności z tym związane są po stronie Wykonawcy,
w odniesieniu do wszystkich zadań wynikających z poniższego zapytania o cenę.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych z rozbiciem na zadania.
Realizacja zadań winna być na bieżąco konsultowana i uzgadniana z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu w zakresie technicznym i merytorycznym.

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 6 000,00 złotych netto,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
• okres gwarancji (nadzoru autorskiego) deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 60 miesięcy,
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozbiciu na zadania określone w niniejszym zapytaniu o cenę.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy): ⃰
Termin związania ofertą wynosi 180 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
4. Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od otrzymania zlecenia

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 29. 05. 2023r. do godz. 10:00,
Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,
c) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotycząca zamówienia na - Wykonanie oceny stanu technicznego trzech kombajnów posiadanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan Janusz Michalak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 326303091 w. 7004.

Załączniki:

zal_1_form_ofert 18/05/2023

zal_2a_umowa 18/05/2023

zal_2b_umowa 18/05/2023

zal_2c_umowa 18/05/2023

Zal_3_osw_wykl 18/05/2023

zapyt_ocene 18/05/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.