Zabrze:
Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudową pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK GUIDO, wraz z budową parkingu z niezbędną infrastrukturą techniczną
ZP/74/MGW/2014

Numer ogłoszenia: 415760 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu , ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudową pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK GUIDO, wraz z budową parkingu z niezbędną infrastrukturą techniczną
ZP/74/MGW/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku obsługi ruchu turystycznego, przebudową pomieszczeń magazynowych dawnej rozdzielni elektrycznej z przeznaczeniem na cele obsługi ruchu turystycznego, w tym punktu informacyjnego Szlaku Zabytków Techniki oraz administracyjno-socjalne i ruchu zakładu górniczego ZKWK GUIDO, wraz z budową parkingu z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach przedmiotowego zamówienia przewidziano realizację robót budowlanych przy obiektach znajdujących się w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 91, obejmuję następujących zadań:
1. Przebudowę wraz z rozbudową (w tym zabudową windy) i nadbudową o jedną kondygnację istniejącego budynku obsługi ruchu turystycznego (BORT) z przeznaczeniem na jego obecną funkcję i punkt informacyjny Szlaku Zabytków Techniki wraz z adaptacją (przebudową za zmianą sposobu użytkowania) pomieszczeń dawnej rozdzielni elektrycznej. Roboty związane z przyległym uzbrojeniem terenu (instalacje elektryczne i teletechniczne zewnętrzne oraz nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej). Wymiana transformatora 6k/400V ze 100 KVA na jednostkę 250 kVA z budową Rozdzielnicy Głównej RG-400V, 630 A z odpowiednią ilością odpływów z 30% rezerwą.
2. Budowę parkingu na 40 stanowisk. Roboty związane z uzbrojeniem terenu (kanalizacja sanitarna do budynku nadszybia Szybu Guido, kanalizacja deszczowa dla parkingu wraz z przyłączeniem jej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, przesunięcie hydrantu kolidującego z projektowanym parkingiem, instalacja elektryczna i teletechniczna dla projektowanego parkingu, uporządkowanie istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej należącej do inwestora oraz operatorów zewnętrznych, wykonanie sieci rurowej pod instalację monitoringu i teleinformatyczną. Wymianę nawierzchni wraz z podbudową na odcinku drogi dojazdowej od zjazdu z ul. 3 Maja wraz z wykonaniem remontów nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej oraz nawierzchni żwirowej.
Wymagany minimalny okres gwarancji - 5 lat.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.26.10.00-4, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7, 45.43.20.00-4, 45.44.00.00-3, 45.44.20.00-7, 39.10.00.00-3, 39.14.31.14-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 PLN, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł.) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne
1. Zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich, w następujących przypadkach:
a) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
b) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
c) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;
d) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;
e) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;
f) wystąpienia prac zamiennych;
g) wydłużenia terminu w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu,
a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
h) Wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
i) kolizji z robotami wykonywanymi przez podmioty trzecie lub zamawiającego w stopniu - który pomimo podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia postępu robót - uniemożliwia ich zakończenie w terminie wskazanym w umowie.
j) Wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);
k) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu realizacji terminu przedmiotu umowy, wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:
a) zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;
b) wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego i spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;
c) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy;
d) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,
e) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,
f) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi,
g) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,
h) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć,
i) poprawa jakości, walorów użytkowych lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia uwarunkowań technicznych odmiennych od opisanych w dokumentacji technicznej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumgornictwa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 59
41-800 Zabrze.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowa 59
41-800 Zabrze, pok. 1.02.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Przebudowa i adaptacja Zabytkowej infrastruktury Kopalnia Guido w Zabrzu na cele turystyczne i kulturalne. Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.06.02.01-00-021 14-00.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Priorytet: VI. Zrównoważony rozwój miast Nazwa i numer działania: 2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Nazwa i numer poddziałania: 1. Rewitalizacja - duże miasta.

2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
3. Kody CPV:
Główny przedmiot zamówienia: 45000000-7 Roboty budowlane Dodatkowy przedmiot zamówienia: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45431000-7 Kładzenie płytek 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 39100000-3 meble biurowe 39141000-2 meble i wyposażenie kuchni 39143113-1 specjalistyczne meble tapicerowane 39134000-0 meble komputerowe 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331200-8 instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45315700-5 tablice zabezpieczeń 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311100-1 instalacja połączeń wyrównawczych 45311100-1 instalacja uziemiająca i odgromowa 45315600-4 instalacje niskiego napięcia 45311100-1 roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 45312100-8 instalowanie pożarowych systemów alarmowych 45314310-7 instalowanie okablowania komputerowego 45312200-9 instalowanie alarmów włamaniowych 45312320-6 instalowanie telewizji 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie