Oznaczenie sprawy:  ZP/23/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

                            

Budowa kotłowni parowej w przybudówce budynku dawnej maszynowni Szybu Carnall

w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” 

Znak sprawy ZP/23/MGW/2017

1. Ogłoszenie o zamówieniu 12/10/2017

2. SIWZ z załącznikami 12/10/2017

3. JEDZ w espd-request 12/10/2017

4. Dokumentacja projektowa 12/10/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.